E-mail: biuro@przyczepy-katowice.pl   Telefon: 513 836 213  

Jesteś tutaj: Informacje Draft umowy przyczepy kempingowe

Draft umowy przyczepy kempingowe

Umowa Najmu przyczepy kempingowej

Umowa zostaje zawarta w dniu ............................

Pomiędzy:
Firmą Gabi, Gabriela Małecka, tel. 513 836 213.

Miejsce odbioru oraz zwrotu przyczepy : Katowice, ul. Gliwicka  ( zwany dalej Wynajmującym ),
a ...............................................................................................................................................................................................................................( zwany dalej Najemcą )


&1

1.Wynajmujący wynajmuje przyczepę kempingową .........................................................wraz z wyposażeniem fabrycznym oraz dodatkowym o nr rejestracyjnych ............................. …...przeznaczony dla ...... osób w terminie od .................................. godz............. do .............................. godz.............
2.Wynajmujący w chwili podpisania umowy poświadcza otrzymanie opłaty rezerwacyjnej w kwocie ....................zł
3.Opłata zasadnicza za wynajem przyczepy kempingowej w kwocie .......................zł oraz kaucja w kwocie 2000 zł, zostanie opłacona najpóźniej w dniu odbioru przyczepy.

4. Najemca nie ma możliwości przedłużenia terminu wynajmu bez wyraźnej zgody Wynajmującego.

&2

1. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Najemcę całkowicie przepadają na rzecz Wynajmujący wszystkie wpłaty rezerwacyjne - niezależnie od czasu pozostałego do rozpoczęcia wynajmu. W przypadku odstąpienia od wynajmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się ona do zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Najemcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Wynajmującego.

2. Terminy i godziny przekazania i zdania przyczepy kempingowej są określone w Rezerwacji mailowej oraz Umowie Wynajmu.

Zwrot przyczepy kempingowej po dniu określonym w podpisanej umowie spowoduje potrącenie z kaucji kwoty 500 zł za każdy dzień. Przekazanie i zdanie przyczepy następuje w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. W przypadku opóźnienia w wydaniu przyczepy z winy Firmy Wynajmującego, zobowiązuje się on do zwrotu różnicy wynikającej z ilości dni opóźnienia w przekazaniu przyczepy. Odbiór jak i zdanie przyczepy musi zostać potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu Zdawczo – Odbiorczego. Podpisanie Protokołu nie zwalnia Najemcy z odpowiedzialności za szkody, które nie mogły być wykryte podczas zdania przyczepy.

3. W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem określonym Umową Wynajmu, Wynajmujący nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za wynajem.


&3


1. Najemca oraz kierujący samochodem musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B lub B+E przynajmniej od 3 lat. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca musi posiadać dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. W przypadku wynajmu przyczepy przez firmę należy dodatkowo dostarczyć dokumenty firmowe (odpis z KRS / wypis z ewidencji / NIP / Regon), a Najemca musi mieć prawo do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wynajmu, wyrządzone Wynajmującemu zarówno przez siebie jak i przez wszystkich uczestników podróży w tym również kierowcy, oraz wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania umowy za swoją wiedzą udostępnił przedmiot najmu niezależnie od tego czy szkoda zostanie wyrządzona z jego winy, czy z winy tych osób, za które niniejszym zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność tak jak za swoje działanie czy zaniechanie.

3. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem z przyczepą campingową oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

4. Przyczepy kempingowe są ubezpieczone w zakresie OC i AC. Najemca / kierowca zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania OWU. W przypadku ich nie przestrzegania, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nie przestrzegania OWU ubezpieczyciel odmawia bądź zmniejsza wypłacane odszkodowanie. Ubezpieczeniem OC / AC są objęte szkody komunikacyjne (zdarzenia powstałe w wyniku ruchu drogowego) oraz kradzieżowe o wartości powyżej 2000 zł netto (w przeliczeniu na dzień zdania przyczepy). W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia OC lub AC udział własny Najemcy wynosi 2000 zł netto za każde z ryzyka osobno – OC lub AC. Za wszelkie szkody o wartości poniżej 2000 zł netto odpowiada Najemca, chyba, że sprawcą jest osoba trzecia, która przyznaje się do spowodowania uszkodzenia i posiada ważną polisę ubezpieczeniową obejmującą przedmiotowe zdarzenie. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów niezbędny do uzyskania odszkodowania a kwota 2000 zł netto zostanie zwrócona Najemcy po uzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia osoby trzeciej – sprawcy. W przypadku całkowitego zniszczenia, bądź kradzieży przyczepy z winy Najemcy i / lub kierowcy wynajmujący nie wyklucza roszczeń o dalsze odszkodowanie o ile Najemca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

5. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Wynajmującego jak również postępowania zgodnie z OWU oraz poleceniami Ubezpieczyciela i/lub Wynajmującego. Dalsze postępowanie jest uzależnione od charakteru awarii lub wypadku. W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o awarii lub wypadku, Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki. Gdy skutki awarii lub wypadku nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego przyczepy, Najemca powinien kontynuować jazdę. W przeciwnej sytuacji musi usunąć uszkodzenie przynajmniej w stopniu gwarantującym bezpieczne podróżowanie bądź niepogarszającym stanu technicznego przyczepy . W tym celu przyczepa powinna po zgłoszeniu awarii zostać skierowana do serwisu. Ewentualne koszty usunięcia uszkodzeń spowodowanych wypadkiem zostaną zwrócone Najemcy w przypadku, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, jednak Najemca musi uprzednio uzyskać zgodę na jej wykonanie oraz dostarczyć pełną dokumentację usunięcia awarii oraz wymienione części. W przypadku konieczności dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy a jednocześnie skutkowałaby niemożliwością użytkowania przyczepy, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty wynajmu o opłatę za dni wyłączone z możliwości użytkowania. Jakiekolwiek naprawy wykonywane bez zgody Wynajmującego są bezwzględnie zabronione. W przypadku, gdy awaria lub wypadek powstał z winy Najemcy lub winy osób, które za wiedzą i zgodą Najemcy lub osób upoważnionych przez niego miały dostęp do przyczepy ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesioną szkodę w pełnej wysokości. Wynajmujący nie jest odpowiedzialna za zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.
6. Zabronione jest przekraczanie prędkości 80 km/h, wykorzystywanie przyczepy do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek. Dozwolone jest jedynie poruszanie się z przyczepą po terenie państw Unii Europejskiej objętych ubezpieczeniem OC i AC, a także Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, oraz krajach Bałkańskich. W szczególności zabroniony jest wjazd na teren: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii oraz Turcji. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
7. W przypadku konieczności pozostawienia przyczepy w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych lub widowiskowych (np. stadiony, hale widowiskowe, amfiteatry) w czasie, gdy odbywają się na nich imprezy masowe, Najemca jest zobowiązany do pozostawienia przyczepy na parkingu strzeżonym.

8. Najemca odpowiada za wszystkie opłaty i mandaty, np. za złe parkowanie, które otrzyma z kraju i z zagranicy

&4

1. Bezpośrednio przed wynajmem pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 2000 zł jako zabezpieczenie na wypadek uszkodzeń, zanieczyszczenia pojazdu, zwrotu pojazdu poza uzgodnionymi godzinami, nieprzestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczeń. Kaucja zostaje zwrócona po zakończenia wynajmu z wyjątkiem sytuacji wystąpienia roszczeń w stosunku do Najemcy. W przypadku roszczeń Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrotu kaucji dopiero po wykonaniu wyceny przedmiotu roszczeń. Wynajmujący zobowiązuje się do sprawnego i rzetelnego dokonania wyceny oraz do przedłożenia na żądanie Najemcy dokumentacji stanowiącej jej podstawę. Kaucja przepada także w całości w przypadku kradzieży pojazdu lub jego szkody całkowitej.

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest „Protokół kontroli przyczepy campingowej, kontroli wyposażenia dodatkowego oraz sprzętu turystycznego”, sporządzony przed wypożyczeniem przedmiotu najmu oraz po jego zwrocie. Najemca ma prawo wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do tego dokumentu, przed jego podpisaniem. 3. Najemca oświadcza , że przyczepa jest czysta i zostanie zwrócona w takim samym stanie czystości, w przeciwnym razie koszty sprzątania (150 zł) zostaną potrącone z kaucji. Wynajmujący zastrzega sobie wyłączne prawo oceny czystości przyczepy campingowej przy jej odbiorze.

4. Najemca oświadcza, że został poinstruowany i przeszkolony w zakresie obsługi przedmiotu najmu i jego wyposażenia. Nie wnosi w tym zakresie dodatkowych uwag i zastrzeżeń
5. Najemca nie może dokonywać w przyczepie campingowej oraz sprzęcie turystycznym żadnych zmian i przeróbek.
6. Przed przekazaniem przyczepy Najemca ma prawo i obowiązek odbyć pełne szkolenie z zakresu użytkowania przyczepy oraz zastosowania wyposażenia dodatkowego.
7. W przyczepie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece) oraz przewożenia zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku złamania tych zakazów na koszt Najemcy.
8. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych Najemcy do obsługi przedmiotowego wynajmu, jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych instytucją trzecim. Najemca został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania. Zobowiązanie o nie przekazywaniu danych osobowych instytucją trzecim nie musi być przestrzegane w sytuacjach, gdy Najemca: podał nieprawdziwe dane osobowe, posłużył się skradzionymi dokumentami tożsamości, popełnił wykroczenie, zataił informacje o uszkodzeniach przyczepy przez siebie spowodowanych, wykorzystywał przyczepę do celów niezgodnych z prawem lub nie zwrócił przyczepy w terminie 24 godzin od daty i godziny zwrotu określonej w Umowie Wynajmu
9. Wszelkie spory powstałe w związku ze złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy najmu, zostaną rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej stron.

Akceptuje warunki umowy oraz zapoznałem się z regulaminem wynajmu i w pełni go akceptuję.

........................................................................ …..............................................................

Wynajmujący/pracownik wypożyczalni Najemca

Przy zdaniu przyczepy przez najemcę ( przyczepa sprawna/niesprawna) kaucja zwrócona w kwocie …...........zł

........................................................................ …..............................................................

Wynajmujący/pracownik wypożyczalni Najemca

Godziny otwarcia

Poniedziałek godz. 08:00-16:00

Wtorek godz. 08:00-16:00

Środa godz.  08:00-16:00

Czwartek godz. 08:00-16:00

Piątek godz. 08:00-16:00

Sobota godz. 08:00-15:00

Niedziela Nieczynne

Kontakt

Rezerwacja:  513 836 213  

Napisz: biuro@przyczepy-katowice.pl

Katowice, ul.Gliwicka 234

Aktualności

- Otwarcie sklepu z częściami do przyczep, lawet, busów, aut dostawczych.

-Uprzejmie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i stosowanie środków ostrożności. 

-Nowa przyczepa Kontener Cargo

-Kolejne 2 przyczepy zostały przystosowane do transportu motocykli.

-W ofercie nowa przyczepa : DŁUŻYCA

-Nowa Przyczepa duży gabaryt 400cm x 170cm x 177cm