E-mail: biuro@przyczepy-katowice.pl   Telefon: 513 836 213  

Jesteś tutaj: Informacje Regulamin przyczepy lekkie i lawety

Regulamin przyczepy lekkie i lawety

Wypożyczalni przyczep GABI

Regulamin wypożyczenia przyczep lekkich i lawet

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady wynajmu przyczep samochodowych.

2. Wypożyczalnia przyczep jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 a w soboty od 8.00 do 14.00. Dopuszczalna jest rezerwacja telefoniczna przyczepy.

3. Wynajem przyczepy odbywa się po zawarciu umowy najmu pomiędzy właścicielem wypożyczalni lub osobą przez niego upoważnioną , a pełnoletnim Najemcą.

Do sporządzenia umowy najmu niezbędne jest okazanie dowodu osobistego i prawa jazdy Najemcy.

1. Nasze przyczepy posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie to nie obejmuje szkody powstałej na przewożonym ładunku w wyniku kolizji, wypadku, nieprawidłowego zabezpieczenia.

2. Nasze przyczepy nie posiadają dodatkowego ubezpieczenia Auto Casco ani ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (Zielona Karta).

3. Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych w trakcie kontroli ruchu drogowego (dowód rejestracyjny, polisa OC)

4. Niedozwolone jest podnajmowanie przyczepy osobą trzecim.

5. Wraz z podpisaniem umowy najmu, Najemca otrzymuje wraz z przyczepą:

 • dowód rejestracyjny wraz z OC
 • koło zapasowe
 • koło podporowe dyszla
 • pasy mocujące (….......szt.)
 • 2 blokady pod koła
 • 2 najazdy / 1 najazd
 • plandeka
 • wyposażenie dodatkowe ….......................................................................................................................................................

Najemca zobowiązuje się oddać pasy w nienagannym stanie, nie uszkodzone, prawidłowo zwinięte

W razie uszkodzenia pasa, najemca pokrywa koszty zakupu nowego pasa.

6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość zabezpieczenia ładunku oraz sposób jego transportu.

ZASADY WYNAJMU I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca ma obowiązek zabezpieczyć przyczepę przed kradzieżą

2. Wypożyczenie i zwrot przyczepy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego, a w szczególności:

 • stanu oświetlenia, kloszy lamp
 • stanu plandeki
 • stanu opon, felg
 • stanu błotników
 • dodatkowych elementów( pasy, koło zapasowe, najazdy, blokady, koło podporowe itp.)

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego przyczepy mogą być zgłoszone przy wynajmie przyczepy.

3. Najemca zobowiązuje się do używania przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem

4. Zabrania się:

 • przekraczania dopuszczalnej ładowność
 • dokonywania zmian, przeróbek, ulepszeń bez zgody Wynajmującego
 • eksploatacji przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego przyczepy a w szczególności kosztami:

 • braków w wyposażeniu przyczepy
 • szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją przyczepy, zaniedbaniem lub szkodą losową (uszkodzona

opona, felga, plandeka, uszkodzenie błotników, oświetlenia, rozlanie środków trudnych do usunięcia)

 • kosztami związanymi z zagubieniem dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy OC – w wysokości 200,00 zł
 • kosztami związanymi z zagubieniem zabezpieczenia lub kluczyków do zabezpieczenia.

AWARIE, USZKODZENIA

1. Najemca zobowiązany jest do wskazania wszelkich uszkodzeń powstałych w związku z użytkowaniem przyczepy w trakcie wynajmu

2. Koszty naprawy ponosi Najemca, a naprawa powinna być dokonana w wyspecjalizowanej firmie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi jakości określonymi przez wynajmującego. Za czas naprawy przyczepy Najemca ponosi koszty jak za wynajem

3. W przypadku kradzieży Najemca ponosi pełne koszty zakupu nowej przyczepy wg ceny rynkowej,

4. W przypadku zniszczenia na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego, Najemca zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowej przyczepy odpowiadającej tej samej klasie i wymiarom.

5. W razie wypadku drogowego lub kradzieży przyczepy, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Policji oraz Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu, oraz do pisemnego poświadczenia zaistniałych uszkodzeń oraz w razie konieczności dokumentacji fotograficznej

6. W przypadku zatrzymania przyczepy lub jej dowodu rejestracyjnego przez Policję, Najemca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty i dokonać wszelkich formalności celem ich odzyskania.

7. W przypadku gdy dojdzie do kolizji drogowej, Najemca zobowiązuje się na własny koszt do organizacji transportu wynajętej przyczepy oraz w przypadku jej uszkodzenia –  poniesienia kosztów za jej naprawę.

OPŁATY

1. Opłata za wynajem pobierana jest z góry za cały zadeklarowany okres wynajmu zgodnie z cennikiem

2. Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny wypożyczenia.

3. Istnieje możliwość wydłużenia okresu wynajmu po uprzednim uzgodnieniu tego z Wynajmującym.

4. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu przyczepy i nie zwrócenie w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu, traktowane będzie jako przywłaszczenie mienia i zgłoszone zostanie Policji.

5. W przypadku opóźnienia Najemca ponosi koszty za kolejną dobę wynajmu wg cennika.

6. Za wynajem pobierana jest kaucja zwrotna wg cennika.

Zastaw stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego. W przypadku gdyby zastaw nie pokrywał wysokości szkód i roszczeń Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do pokrycia ich w pełnej wysokości.

Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Wynajmującego Sąd Cywilny.

WAŻNE PRZEPISY

Przed wynajmem przyczepy SPRAWDŹ:

1. Wartości w rubrykach O1 (DMC przyczepy hamowanej) i O2 (DMC przyczepy niehamowanej) w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – PRZYCZEPY JAKIE MOŻE CIĄGNĄĆ PAŃSTWA POJAZD

2. Wartość w rubryce F2 (DMC pojazdu)

Przyczepą lekką zgodnie z Ustawą jest przyczepa niehamowana, której Dopuszczalna Masa Całkowita nie przekracza 750kg.

KATEGORIE PRAWA JAZDY I ZWIĄZANE Z NIMI UPRAWNIENIA

 • KAT. B – pojazd samochodowy o DMC nie przekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg)
 • KAT. B z kodem 96 – pojazd samochodowy o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
 • KAT. B+E – zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Prosimy pamiętać, że poruszając się po drogach płatnych zestawem przekraczającym 3,5 należy dokonać opłaty viaTOLL.

Wykaz dróg objętych opłatą viaTOLL można sprawdzić na stronie internetowej www.viatoll.pl

Zgodnie z art. 61 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

1. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.

2. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby:

 • nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę;
 • nie naruszał stateczności pojazdu;
 • nie utrudniał kierowania pojazdem;
 • nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

3. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu. Nie może on mieć odrażającego wyglądu lub wydzielać odrażającej woni.

4. Urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

5. Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:

 • ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
 • ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
 • ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.

7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.

8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.

9. Ustala się następujące oznakowanie ładunku:

 • ładunek wystający z przodu pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, tak aby były widoczne z boków i z przodu pojazdu, a w okresie niedostatecznej widoczności ponadto światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku;
 • ładunek wystający z boku pojazdu oznacza się chorągiewką barwy pomarańczowej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku, a ponadto w okresie niedostatecznej widoczności białym światłem odblaskowym skierowanym do przodu oraz czerwonym światłem i czerwonym światłem odblaskowym skierowanym do tyłu; światła te nie powinny znajdować się w odległości większej niż 40 cm od najbardziej wystającej krawędzi ładunku; jeżeli długość wystającego z boku ładunku, mierzona wzdłuż pojazdu, przekracza 3 m, to chorągiewkę i światła umieszcza się odpowiednio przy przedniej i tylnej części ładunku;
 • ładunek wystający z tyłu pojazdu oznacza się pasami białymi i czerwonymi umieszczonymi bezpośrednio na ładunku lub na tarczy na jego tylnej płaszczyźnie albo na zawieszonej na końcu ładunku bryle geometrycznej (np. stożku, ostrosłupie); widoczna od tyłu łączna powierzchnia pasów powinna wynosić co najmniej 1 000 cm2, przy czym nie może być mniej niż po dwa pasy każdej barwy; ponadto w okresie niedostatecznej widoczności na najbardziej wystającej do tyłu krawędzi ładunku umieszcza się czerwone światło i czerwone światło odblaskowe; przy przewozie drewna długiego zamiast oznakowania pasami białymi i czerwonymi dopuszcza się oznakowanie końca ładunku chorągiewką lub tarczą barwy pomarańczowej;
 • ładunek wystający z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach co najmniej 50 x 50 cm, umieszczoną przy najbardziej wystającej krawędzi ładunku.

10. Wysokość pojazdu z ładunkiem nie może przekraczać 4 m.

Godziny otwarcia

Poniedziałek godz. 08:00-16:00

Wtorek godz. 08:00-16:00

Środa godz.  08:00-16:00

Czwartek godz. 08:00-16:00

Piątek godz. 08:00-16:00

Sobota godz. 08:00-15:00

Niedziela Nieczynne

Kontakt

Rezerwacja:  513 836 213  

Napisz: biuro@przyczepy-katowice.pl

Katowice, ul.Gliwicka 234

Aktualności

- Otwarcie sklepu z częściami do przyczep, lawet, busów, aut dostawczych.

-Uprzejmie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i stosowanie środków ostrożności. 

-Nowa przyczepa Kontener Cargo

-Kolejne 2 przyczepy zostały przystosowane do transportu motocykli.

-W ofercie nowa przyczepa : DŁUŻYCA

-Nowa Przyczepa duży gabaryt 400cm x 170cm x 177cm