E-mail: biuro@przyczepy-katowice.pl   Telefon: 513 836 213  

Jesteś tutaj: Informacje Regulamin przyczepy kempingowe

Regulamin przyczepy kempingowe

REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższe ustalenia i warunki wynajmu przyczepy kempingowej określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego i obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem przyczepy kempingowej (zwanej dalej Przedmiotem Najmu), określony w umowie najmu przyczepy kempingowej.

2. Przedmiotem wynajmu jest przyczepa kempingowa wraz z wyposażeniem, które może zostać wynajęte wyłącznie z Przedmiotem Najmu.

3. Wszelkie zmiany umowy wynajmu i niniejszych warunków wynajmu będą dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Przedmiot Najmu może zostać wypożyczony osobiście w siedzibie Wynajmującego:

Gabi Gabriela Małecka, ul. Gliwicka 234, Katowice.

§2 Prawa i obowiązki najemcy

1. Najemcą może zostać osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła 26 lat. Maksymalny wiek kierowcy to 75 lat.

2. Kierowcą może zostać osoba fizyczna w wieku wskazanym w pkt. 1, jeżeli posiada uprawnienia do prowadzenia Przedmiotu Najmu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym nie krócej niż trzy lata.

3. W dniu zawarcia umowy Najemca udostępni do wglądu oryginał dokumentów potwierdzających

tożsamość Najemcy(prawo jazdy, dowód osobisty), bądź też odpis z KRS wydany nie dawniej niż miesiąc lub też wydruk z CEIDG. Najemca sporządzi kserokopię ww. dokumentów oraz wyda je Wynajmującemu w dniu podpisania umowy.

4. W przypadku wynajmu Przedmiotu Najmu przez dwóch lub więcej Najemców, warunki niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich Najemców, a ich odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Najmu jest solidarna.

5. Najemcy nie wolno oddać osobie trzeciej Przedmiotu Najmu do używania pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub do bezpłatnego używania.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie obowiązywania Umowy Najmu, w tym za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

7. Najemca zabezpieczy Przedmiot Najmu przed kradzieżą w okresie obowiązywania Umowy.

8. Najemca nie dokona żadnych zmian w Przedmiocie Najmu, ani też samodzielnych napraw

w przypadku zaistnienia usterki. W wypadku konieczności dokonania naprawy Najemca niezwłocznie skontaktuje się z Wynajmującym, który skieruje Najemcę do wybranego przez siebie serwisu lub wyrazi zgode na samodzielną naprawę.

9. Poza wyżej wymienionymi, Najemca jest zobowiązany do:

a) przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku naruszenia przepisów

ustawy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność, także finansową za nałożone mandaty i kary finansowe;

b) nie prowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

c) używania Przedmiotu Najmu wyłącznie w celach rekreacyjnych i turystycznych;

d) nie używania Przedmiotu Najmu na drogach nieutwardzonych;

e) nie przewożenia Przedmiotem Najmu środków zabronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach;

f) nie przewożenia podczas jazdy osób, zwierząt oraz rzeczy luźno postawionych typu (rower, wózek,itp.)

g) przestrzegania zakazu palenia tytoniu w Przedmiocie Najmu;

h) zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieżą;

i) utrzymywania Przedmiotu Najmu w czystości, w szczególności zaś opróżnienia ze śmieci i innych odpadków, opróżnionymi zbiornikami na szara wodę oraz kasetę toalety, odkurzenia i wyczyszczenia pojazdu przed zdaniem go Wynajmującemu. W innym przypadku zostanie naliczona kwota za sprzątanie według cennika.

j) zachowania szczególnej ostrożności w przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości oraz do nie przekraczania prędkości do 80km/h w przypadku wynajmu przyczepy kempingowej.

§5 Anulowanie rezerwacji i odstąpienie od Umowy Najmu

1. Wynajmujący może anulować rezerwację i odstąpić od Umowy Najmu Pojazdu przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu Przedmiotu Najmu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2.W przypadku anulowanie rezerwacji i odstąpienie od umowy , wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi Najemcy. Najemcy nie przysługują w takim wypadku żadne dodatkowe roszczenia wobec Wynajmującego.

3.Za odstąpienie od rezerwacji/umowy najmu pojazdu uważane będzie nieodebranie pojazdu w

uzgodnionym czasie przez Najemcę lub nie podpisanie uzgodnionych dokumentów.

§6 Zwrot przyczepy kempingowej

1. Jeśli przyczepa kempingowa zostanie zwrócona po terminie określonym w umowie Wynajmujący pobierze 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem.

2. W przypadku kiedy Najemca opóźni zwrot pojazdu o więcej niż 6 godzin, nie uzyskawszy wcześniej zgody Wynajmującego ,Wynajmujący zawiadomi Policję o kradzieży lub przywłaszczeniu przedmiotu Najmu i obciąży Najemcę karą umowną w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki.

§7 Opłaty za wynajem

1. Opłata za wynajem przyczepy kempingowej pobierana jest z góry, zgodnie z obowiązującym

cennikiem wypożyczalni w dniu odbioru pojazdu przez Najemcę.

www.przyczepy-katowice.pl i w siedzibie Wynajmującego.

2. Czynsz najmu w pełnej wysokości przysługuje również w przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu przez Najemcę przed wygaśnięciem Umowy Najmu Pojazdu, chyba że strony wspólnie uzgodnią inaczej.

3. Wszelkie opłaty związane z wynajmem Pojazdu oraz jego wyposażenia, kaucji i opłat dodatkowych winny być dokonane przed planowanym najmem.

4. Przy wydaniu przyczepy pobierana jest Kaucja zwrotna w wysokości 2000 zł

Cena obejmuje: Instruktaż obsługi przyczepy (sprawdzenie działania urządzeń (tj. kuchenki, kranów, ewentualnie ogrzewania), okien, rolet, sprawdzenie stanu przyczepy,

zaczepianie/wyczepianie przyczepy, wypożyczenie akcesoriów do przyczepy według protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego integralną część umowy.

§8 Przekazanie i zdanie Przedmiotu Najmu

1. Wydanie i zwrot Przedmiotu Najmu będą stwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest integralną częścią Umowy Najmu Przedmiotu Najmu.

2. Wszelkie uwagi dotyczące stanu technicznego, czy uszkodzeń Najemca winien zgłosić

Wynajmującemu w chwili wydania Przedmiotu Najmu i winny zostać odnotowane w Protokole

zdawczo-odbiorczym. W przypadku braku zgłoszenia ich w Protokole zdawczo-odbiorczym

przyjmuje się, że nie występowały one w chwili wydawania Przedmiotu Najmu Najemcy. Szkody

zgłoszone po tym terminie uznaje się za powstałe z przyczyny Najemcy. Najemca jest zobowiązany

zwrócić Przedmiot Najmu w takim stanie, w jakim go otrzymał w wynajem.

3. Z chwilą wydania Najemcy Przedmiotu Najmu ryzyko jego utraty lub uszkodzenia przechodzi na

Najemcę. Z chwilą powstania szkody lub zdarzenia losowego związanego z Przedmiotem Najmu

zasady dalszego postępowania Najemcy określa Wynajmujący.

4. Kaucja wynosi 2000 złotych, Wynajmujący może potrącić z kaucji przysługujące mu należności z tytułu czynszu najmu, utraty lub uszkodzenia pojazdu i jego wyposażenia , czyszczenia itp. Co nie umniejsza żądania naprawienia szkody w pełnej wysokości.

Kaucja zwracana jest w momencie potwierdzenia stanu technicznego pojazdu i jej urządzeń, podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

§9 Wypadek

Gdy w trakcie trwania Umowy Najmu zdarzy się wypadek drogowy, kierujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Policję oraz Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, zapisać wszystkie dane dotyczące polis (numer, firma ubezpieczeniowa), nazwiska i adresy uczestników wypadku oraz świadków, a następnie zabezpieczyć pojazd (odstawić na parking strzeżony do czasu przybycia Wynajmującego) lub po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym zholować przedmiot wynajmu na własny koszt.

§10 Kradzież Przedmiotu Najmu

W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w wyniku przestępstwa, Najemca

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu najbliższej jednostce Policji i niezwłocznie powiadomić

o tym fakcie Wynajmującego.

§11 Wyłączenie odpowiedzialności Wynajmującego za mienie przewożone w przyczepie

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, lub pozostawione w wynajmowanej przyczepie kempingowej.

§12 Prawa Wynajmującego

1. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) Oddania przez najemcę Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego użytkowania lub

w podnajem;

b) Używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z postanowieniami Umowy Najmu lub

niniejszego Regulaminu;

c) Używania przez Najemcę Przedmiotu Najmu niezgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu

drogowym;

d) Opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu przekraczającego 6 godzin.

2. Wynajmujący ma prawo odstąpić od rezerwacji i/lub Umowy Najmu pojazdu lub opóźnić wydanie pojazdu w szczególnym przypadku, za szczególny przypadek uważa się kradzież pojazdu, poważną awarię uniemożliwiającą wydanie pojazdu lub też siły wyższe natury :huragan, powódź ,trzęsienie ziemi , sztorm itp.).Wówczas Wynajmujący może zwrócić Najemcy całość wpłaconych kwot lub zmienić termin najmu pojazdu na najbliższy wolny. Najemca nie może w tej sytuacji rościć odszkodowania.

§13 Dane osobowe

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego do celów marketingowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

§14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory pomiędzy stronami niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby

Wynajmującego.

3. Najemca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Wypożyczenia Przyczep Kempingowych w: Wypożyczalni Przyczep „Gabi Gabriela Małecka ” Katowice

ul. Gliwicka 

Godziny otwarcia

Poniedziałek godz. 08:00-16:00

Wtorek godz. 08:00-16:00

Środa godz.  08:00-16:00

Czwartek godz. 08:00-16:00

Piątek godz. 08:00-16:00

Sobota godz. 08:00-15:00

Niedziela Nieczynne

Kontakt

Rezerwacja:  513 836 213  

Napisz: biuro@przyczepy-katowice.pl

Katowice, ul.Gliwicka 234

Aktualności

- Otwarcie sklepu z częściami do przyczep, lawet, busów, aut dostawczych.

-Uprzejmie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i stosowanie środków ostrożności. 

-Nowa przyczepa Kontener Cargo

-Kolejne 2 przyczepy zostały przystosowane do transportu motocykli.

-W ofercie nowa przyczepa : DŁUŻYCA

-Nowa Przyczepa duży gabaryt 400cm x 170cm x 177cm